استان مازندران

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان مازندران

ساری - ميدان امام - بلوار پاسداران - کوچه بهار - شماره 220

آدرس

01133366733 - 01133357433 - 01133352631

تلفن

01133355737

فكس

حميدرضا خانپور درکا

مدير

mazandaran@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان مازندران