استان خراسان جنوبی       


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 12,581 9,256 3,325 10,677 7,537 3,140 155 89 66 608 535 73 1,141 1,095 46
1395 13,304 9,730 3,574 11,318 7,941 3,377 181 104 77 610 537 73 1,195 1,148 47
وزارت آموزش و پرورش  8,820 5,927 2,893 7,721 4,979 2,742 126 69 57 375 314 61 598 565 33
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1,639 1,056 583 1,404 862 542 27 10 17 71 59 12 137 125 12
وزارت جهاد کشاورزی  871 860 11 744 734 10 1 1 0 44 44 0 82 81 1
وزارت راه و شهرسازی  376 371 5 276 271 5 2 2 0 20 20 0 78 78 0
وزارت کشور  523 509 14 361 348 13 5 5 0 32 32 0 125 124 1
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  315 310 5 244 239 5 2 2 0 21 21 0 48 48 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  215 181 34 179 145 34 10 10 0 11 11 0 15 15 0
وزارت دادگستری  182 165 17 134 120 14 5 2 3 11 11 0 32 32 0
وزارت اقتصاد و دارایی  101 98 3 56 53 3 1 1 0 9 9 0 35 35 0
وزارت صنعت معدن تجارت  49 44 5 38 33 5 0 0 0 3 3 0 8 8 0
نهاد ریاست جمهوری  43 42 1 36 35 1 0 0 0 3 3 0 4 4 0
وزارت نیرو  7 6 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  80 78 2 53 51 2 0 0 0 6 6 0 21 21 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  78 78 0 63 63 0 2 2 0 2 2 0 11 11 0
قوه قضائیه  4 4 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 2,546 2,624
همسر مرد و زن 1,492 1,566
مرد 4 4
زن 1,488 1,562
فرزند مرد و زن 937 945
مرد 307 300
زن 630 645
نواده مرد و زن 0 0
مرد 0 0
زن 0 0
مادر 74 73
پدر 43 40
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 12,581 9,256 3,325 10,677 7,537 3,140 155 89 66 608 535 73 1,141 1,095 46
1395 13,304 9,730 3,574 11,318 7,941 3,377 181 104 77 610 537 73 1,195 1,148 47
بیرجند 13,258 9,685 3,573 11,290 7,914 3,376 180 103 77 607 534 73 1,181 1,134 47
طبس 46 45 1 28 27 1 1 1 0 3 3 0 14 14 0