1395/10/18 - ضرورت ایجاد تغییرات اجتماعی برای مقابله با پیری جمعیت
پيش بيني هاي سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد که تا سال 2050 ميلادي تعداد سالمندان بالاي 60 سال دو برابر مي شود که چنين شرايطي نيازمند ايجاد تغييرات اجتماعي اساسي در جامعه است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، به نقل از سازمان بهداشت جهاني، امروزه بسياري از افراد حتي در فقيرترين کشورها از زندگي طولاني تري برخوردار هستند. برخي از افراد مسن زندگي طولاني تر و سالم تري را تجربه مي کنند، با اين وجود، تنها زندگي طولاني مدت براي جوامع بشري ملاک قرار نمي گيرد، بلکه وجود زندگي طولاني و «سالم» اهميت بسزايي دارد.
سازمان بهداشت جهاني در اين گزارش با اشاره به اينکه دستيابي به زندگي طولاني تنها براي سالمندان حائز اهميت نبوده و براي آحاد جامعه اهميت دارد، تاکيد مي کند: داشتن زندگي طولاني تر، لزوماً به معني داشتن زندگي سالم تر نيست. براساس گزارش هايي که درباره پيري و سلامت در سال 2015 ميلادي در جهان منتشر شده است، شواهد اندکي وجود دارد که نسل هاي پيشين، با افزايش تعداد سال هاي عمر، زندگي سالم تري را تجربه کرده اند؛ بنابراين اين يک مساله همگاني با فراواني بالا نيست.
گزارش ها بيانگر آن است که در بعضي جوامع، مشارکت هاي سالمندان در حوزه هاي مختلف ناديده گرفته مي شود و ضروري است تا دولت ها در اين زمينه، سياست هاي اطمينان بخشي اتخاذ کنند تا ضمن حفظ مشارکت سالمندان فعال در جامعه، بهداشت رواني مناسبي براي سالمندان در سطح جامعه ايجاد شود.
از سوي ديگر، دولت ها بايد با بهبود فرآيندهاي مراقبت طولاني مدت از سالمندان، استفاده از خدمات بهداشتي را نيز ارتقا دهند.

تهيه و ترجمه: فريبا بهزاد