استان كهكيلويه وبويراحمد

تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 10564 9227 1337 9156 7903 1253 106 87 19 631 586 45 671 651 20
1395 11134 9702 1432 9663 8324 1339 104 85 19 645 597 48 722 696 26
وزارت آموزش و پرورش  7353 6320 1033 6545 5577 968 74 63 11 388 351 37 346 329 17
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1577 1212 365 1394 1052 342 18 10 8 78 70 8 87 80 7
وزارت جهاد کشاورزی  1119 1115 4 866 863 3 1 1 0 93 93 0 159 158 1
وزارت راه و شهرسازی  190 187 3 133 130 3 0 0 0 15 15 0 42 42 0
وزارت کشور  349 338 11 273 264 9 4 4 0 27 26 1 45 44 1
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  178 178 0 145 145 0 1 1 0 17 17 0 15 15 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  41 39 2 37 35 2 0 0 0 3 3 0 1 1 0
وزارت دادگستری  49 46 3 37 34 3 2 2 0 7 7 0 3 3 0
وزارت اقتصاد و دارایی  71 68 3 63 60 3 0 0 0 4 4 0 4 4 0
وزارت صنعت معدن تجارت  30 30 0 23 23 0 0 0 0 3 3 0 4 4 0
نهاد ریاست جمهوری  78 76 2 66 65 1 0 0 0 5 4 1 7 7 0
وزارت نیرو  3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  27 26 1 26 25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  45 42 3 33 31 2 1 1 0 4 3 1 7 7 0
قوه قضائیه  6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خویش فرما  12 12 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
سایر  6 6 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395

 

شرح 1394 1395
جمع کل 2828 2888
همسر مرد و زن 1188 1263
مرد 0 0
زن 1188 1263
فرزند مرد و زن 1502 1490
مرد 426 394
زن 1076 1096
نواده مرد و زن 1 1
مرد 1 1
زن 0 0
مادر 88 85
پدر 49 49
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 10564 9227 1337 9156 7903 1253 106 87 19 631 586 45 671 651 20
1395 11134 9702 1432 9663 8324 1339 104 85 19 645 597 48 722 696 26
یاسوج 11002 9573 1429 9593 8256 1337 104 85 19 628 580 48 677 652 25
دهدشت 18 18 0 12 12 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0
گچساران 111 108 3 55 53 2 0 0 0 15 15 0 41 40 1
سی سخت 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0