استان قزوين


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 15,298 9,753 5,545 12,920 7,585 5,335 117 63 54 617 558 59 1,644 1,547 97
1395 16,133 10,128 6,005 13,668 7,886 5,782 115 59 56 621 564 57 1,729 1,619 110
وزارت آموزش و پرورش  10,836 5,660 5,176 9,718 4,729 4,989 81 33 48 328 280 48 709 618 91
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1,661 983 678 1,406 754 652 9 6 3 64 57 7 182 166 16
وزارت جهاد کشاورزی  1,389 1,346 43 935 893 42 7 6 1 105 105 0 342 342 0
وزارت راه و شهرسازی  287 280 7 180 174 6 1 0 1 23 23 0 83 83 0
وزارت کشور  533 511 22 387 367 20 4 3 1 31 30 1 111 111 0
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  295 284 11 210 199 11 2 2 0 16 16 0 67 67 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  125 107 18 114 97 17 1 1 0 1 1 0 9 8 1
وزارت دادگستری  216 207 9 160 151 9 4 4 0 14 14 0 38 38 0
وزارت اقتصاد و دارایی  155 149 6 105 100 5 3 2 1 6 6 0 41 41 0
وزارت صنعت معدن تجارت  102 93 9 77 68 9 0 0 0 4 4 0 21 21 0
نهاد ریاست جمهوری  70 67 3 52 49 3 1 1 0 3 3 0 14 14 0
وزارت نیرو  276 273 3 182 179 3 0 0 0 12 12 0 82 82 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  96 85 11 69 60 9 1 1 0 6 5 1 20 19 1
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  62 55 7 51 45 6 0 0 0 4 4 0 7 6 1
قوه قضائیه  24 24 0 18 18 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  6 4 2 4 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 3,088 3,196
همسر مرد و زن 1,837 1,925
مرد 0 0
زن 1,837 1,925
فرزند مرد و زن 1,148 1,174
مرد 213 202
زن 935 972
نواده مرد و زن 1 1
مرد 1 1
زن 0 0
مادر 69 63
پدر 33 33
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 15,298 9,753 5,545 12,920 7,585 5,335 117 63 54 617 558 59 1,644 1,547 97
1395 16,133 10,128 6,005 13,668 7,886 5,782 115 59 56 621 564 57 1,729 1,619 110
قزوین(مرکز استان) 16,075 10,070 6,005 13,628 7,846 5,782 115 59 56 620 563 57 1,712 1,602 110
بوئین زهرا 14 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
آبیک 12 12 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
آوج 7 7 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
تاکستان 25 25 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0