استان تهران


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 290,779 183,229 107,550 221,996 120,243 101,753 2,815 1,234 1,581 10,956 9,981 975 55,012 51,771 3,241
1395 296,415 185,563 110,852 226,980 122,017 104,963 2,867 1,235 1,632 10,921 9,954 967 55,647 52,357 3,290
وزارت آموزش و پرورش  127,326 49,200 78,126 111,901 37,328 74,573 1,396 402 994 2,801 2,096 705 11,228 9,374 1,854
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 40,984 23,090 17,894 32,013 15,539 16,474 631 236 395 1,489 1,345 144 6,851 5,970 881
وزارت جهاد کشاورزی  12,554 11,396 1,158 8,421 7,344 1,077 82 66 16 684 673 11 3,367 3,313 54
وزارت راه و شهرسازی  22,977 21,667 1,310 12,734 11,532 1,202 81 66 15 1,182 1,170 12 8,980 8,899 81
وزارت کشور  4,773 4,345 428 2,463 2,071 392 31 18 13 225 224 1 2,054 2,032 22
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  12,239 10,436 1,803 9,045 7,346 1,699 136 98 38 507 497 10 2,551 2,495 56
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  13,369 10,605 2,764 9,834 7,220 2,614 89 42 47 753 727 26 2,693 2,616 77
وزارت دادگستری  8,087 7,303 784 4,970 4,251 719 98 67 31 498 486 12 2,521 2,499 22
وزارت اقتصاد و دارایی  11,689 10,115 1,574 7,025 5,543 1,482 74 56 18 551 541 10 4,039 3,975 64
وزارت صنعت معدن تجارت  9,147 8,171 976 4,967 4,050 917 32 23 9 468 463 5 3,680 3,635 45
نهاد ریاست جمهوری  9,332 7,743 1,589 6,848 5,340 1,508 80 60 20 377 366 11 2,027 1,977 50
وزارت نیرو  5,368 4,910 458 3,555 3,125 430 33 25 8 298 296 2 1,482 1,464 18
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  5,159 4,226 933 3,731 2,842 889 27 21 6 209 200 9 1,192 1,163 29
وزارت امور خارجه  2,507 2,294 213 1,901 1,705 196 10 7 3 159 157 2 437 425 12
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  2,459 2,034 425 1,784 1,381 403 18 12 6 114 110 4 543 531 12
قوه قضائیه  1,567 1,388 179 1,300 1,125 175 16 14 2 62 61 1 189 188 1
خویش فرما  470 456 14 423 415 8 15 9 6 12 12 0 20 20 0
سایر  6,408 6,184 224 4,065 3,860 205 18 13 5 532 530 2 1,793 1,781 12


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 82,595 83,673
همسر مرد و زن 49,043 49,848
مرد 39 37
زن 49,004 49,811
فرزند مرد و زن 32,972 33,277
مرد 3,159 3,069
زن 29,813 30,208
نواده مرد و زن 80 78
مرد 16 17
زن 64 61
مادر 405 384
پدر 93 85
خواهر 2 1


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 290,779 183,229 107,550 221,996 120,243 101,753 2,815 1,234 1,581 10,956 9,981 975 55,012 51,771 3,241
1395 296,415 185,563 110,852 226,980 122,017 104,963 2,867 1,235 1,632 10,921 9,954 967 55,647 52,357 3,290
تهران (مرکز استان) 296,045 185,221 110,824 226,798 121,854 104,944 2,865 1,233 1,632 10,891 9,924 967 55,491 52,210 3,281
ورامین 370 342 28 182 163 19 2 2 0 30 30 0 156 147 9