جمع كل استانها

آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1390
 در جمع كل استانها

 

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
تا پنجم  ابتدايي  152,117 106,772 258,889 23.07
سيكل  77,171 17,107 94,278 8.40
ديپلم  308,273 34,956 343,229 30.58
فوق ديپلم  174,044 13,957 188,001 16.75
ليسانس  181,562 19,666 201,228 17.93
فوق ليسانس  20,796 2,251 23,047 2.05
دكترا 10,285 3,392 13,677 1.22
جمع  924,248 198,101 1,122,349 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]

آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1390
 در جمع كل استانها

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
كمتراز 40  سال  635 1,974 2,609 0.23
از 40 تا  50 سال  42,743 8,252 50,995 4.54
از 50 تا  60 سال  415,728 22,920 438,648 39.08
از 60 تا  70 سال  300,813 32,788 333,601 29.72
از 70 تا  80 سال  118,177 38,574 156,751 13.97
از 80  تا  90 سال  40,018 44,877 84,895 7.56
از 90  تا 100 سال  6,012 31,364 37,376 3.33
بيشتراز 100  سال   122 17,352 17,474 1.56
جمع  924,248 198,101 1,122,349 100.00
 

سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]

آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1390
 در جمع كل استانها

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
از 0  تا  10  سال  836 10,223 11,059 0.99
از 10 تا  20 سال  13,552 30,437 43,989 3.92
از 20 تا  30 سال  337,217 86,609 423,826 37.76
بيشتراز 30  سال   572,643 70,832 643,475 57.33
جمع  924,248 198,101 1,122,349 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]