نشريه ثمر

 

ثمر شماره 314 - آذر ماه 1395

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهظرفيت های هنر و شنوايی جامعه

سينما حقيقت، سينمايی بر مدار حقيقت

سالمندی و سينما در گفت و گو با خسرو سينایی

گفت و گو با مهدی طباطبايی نژاد

کهريزک، پنجره اتاق 202

برخورد قدرتمندانه با فرشته مرگ

گزارش ميدانی از حال و روز سالمندان در شهر

زنان خانه دار و بازنشستگی
نگاهی به فيلم های سينمای ايران با رويکرد سالمندی
پيران از پا ننشسته
گفت و گو با رييس دبيرخانه شورای ملی سالمندان
زود پير خواهیم شد
وقتی جهان پشت مستند می ايستد
مروری بر "عشق من، از رودخانه مگذر"
عشق مثل کوه عظيم است
من توقع اين فيلم را نداشتم
خلاقيت در سالمندی
جشنواره 95 فرصتی برای توجه به سالمندان